استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش مرکزی ، شهر زنجان، محله مجتمع ادارات ، بلوار دادگستری ، بزرگراه ۲۲ بهمن ، پلاک ۰ ، طبقه همکف

تلفن : ۰۲۴۳۳۴۴۴۰۰۲

– رئیس هیئت : هومن ثبوتی
– نائب رئیس هیئت : نرگس محمد خانی
– دبیر هیئت : مهرداد قزلباش

پست الکترونیکی : Zanjan_tennis@yahoo.c